Hellonew
qliro

Samma Qliro. Men med ny look.

Check it out

Bolagsstyrning

Enligt Qliro är god bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll är centrala delar i en framgångsrik affärsverksamhet och ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland kunder, ägare, medarbetare, myndigheter och andra intressenter. Styrning och kontroll av Qliro fördelas mellan ägare, styrelsen och VD i enlighet med lagar, regler, bolagsordningen och de interna policys som fastställs av styrelsen.

Extrabolagsstämma

Aktieägarna i Qliro AB (publ), org.nr 556962-2441, har kallats till extra bolagsstämma den 21 december 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 21 december 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

 

För röstning med BankID, använd nedanstående länk:
https://app.verified.eu/web/computershare/?source=qliro/SV

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämma utövar aktieägare sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

 

Årsstämman planeras att hållas i Stockholm den 17 maj 2023. En begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat vid stämman senast ska ha inkommit den 30 mars 2023 för att kunna tas in i kallelsen.

Valberedning

Valberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till årsstämman bland annat i följande frågor: antal styrelseledamöter och revisorer, stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer och arvoden till revisorer.

 

Inför årsstämman ska styrelsens ordförande ta kontakt med de fyra största ägarna i Bolaget per den sista bankdagen i augusti som vardera ska ges möjlighet att utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkommen att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman. Skriftliga förslag kan skickas till ir@qliro.com eller till Qliro AB, att: Valberedningen, Box 195 25, 104 32 Stockholm, Sverige.

 

Årsstämman planeras att hållas i Stockholm den 17 maj 2023. En begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat vid stämman senast ska ha inkommit den 30 mars 2023 för att kunna tas in i kallelsen.

Valberedningeninförårsstämman2023bestårav
  • Christoffer Häggblom, utsedd av Rite Ventures, ordförande i valberedningen
  • Alexander Antas, utsedd av Mandatum Private Equity
  • Thomas Krishan
  • Anders Böös
  • Patrik Enblad, ordförande Qliro.
Bolagsstyrningsrapporter

Nedan hittar ni Qliros bolagsstyrningsrapporter.

Bolagsordning

Nedan finner ni gällande bolagsordning som antogs av extra bolagsstämma i Qliro AB den 23 november 2020

Revisor

KPMG AB har varit Bolagets revisor sedan 2014 och omvaldes vid årsstämman 2022 för tiden till slutet av nästa årsstämma. Mårten Asplund (född 1972) är ansvarig revisor. Mårten är auktoriserad revisor och medlem i FAR. KPMG:s besöksadress är Vasagatan 16, P.O. Box 382, SE-101 27 Stockholm.