Bolagsstyrning

Enligt Qliro är god bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll är centrala delar i en framgångsrik affärsverksamhet och ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland kunder, ägare, medarbetare, myndigheter och andra intressenter. Styrning och kontroll av Qliro fördelas mellan ägare, styrelsen och VD i enlighet med lagar, regler, bolagsordningen och de interna policys som fastställs
av styrelsen.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämma utövar aktieägare sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.
Årsstämman 2022 planeras att hållas i Stockholm den 17 maj.

Valberedning

Valberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till årsstämman bland annat i följande frågor: antal styrelseledamöter och revisorer, stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer och arvoden till revisorer

 

Inför årsstämman ska styrelsens ordförande ta kontakt med de fyra största ägarna i Bolaget per den sista bankdagen i augusti som vardera ska ges möjlighet att utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkommen att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman. Skriftliga förslag kan skickas till ir@qliro.com eller till Qliro AB, att: Valberedningen, Box 195 25, 104 32 Stockholm, Sverige.

 

Årsstämman planeras att hållas i Stockholm den 17 maj 2022

Valberedningeninförårsstämman2022bestårav

Christoffer Häggblom, utsedd av Rite Ventures, ordförande
i valberedningen

 

Alexander Antas, utsedd av Mandatum Private Equity
Thomas Krishan
Lennart Jacobsen, ordförande Qliro

Bolagsstyrningsrapporter

Nedan hittar ni Qliros bolagsstyrningsrapporter.

Bolagsordning

Nedan finner ni gällande bolagsordning som antogs av extra bolagsstämma i Qliro AB den 23 november 2020

Revisor

KPMG AB har varit Bolagets revisor sedan 2014 och omvaldes vid årsstämman 2020 för tiden till slutet av nästa årsstämma. Mårten Asplund (född 1972) är ansvarig revisor. Mårten är auktoriserad revisor och medlem i FAR. KPMG:s besöksadress är Vasagatan 16, P.O. Box 382, SE-101 27 Stockholm.