QLIROSINTEGRITETS
POLICY

I detta dokument (“Integritetspolicy” eller “Policy”) förklarar vi hur Qliro (“Qliro”, “vi”, “oss”) behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster eller på annat sätt interagerar med oss och hur du kan utöva dina dataskyddsrättigheter. Qliro är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vi uppmuntrar dig därför att läsa denna Integritetspolicy i sin helhet för att säkerställa att du till fullo förstår hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av våra tjänster.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Qliro AB, organisationsnummer 556962-2441, (“Qliro”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Qliro är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

2. PERSONUPPGIFTER QLIRO SAMLAR IN OCH BEHANDLAR

Personuppgifter hämtas i första hand direkt från dig och genereras även när du använder våra produkter och tjänster. I vissa fall hämtas uppgifter in för att komplettera, kontrollera att uppgifter är aktuella eller för att säkerställa att uppgifter är korrekta, t.ex. genom en kreditupplysning.

 

När du kontaktar oss, bekräftar ett köp på en handlares webbsida, skapar en order, använder kassan, betalar med något av Qliros betalsätt (t.ex. 14-dagarsfaktura, Köp nu, betala sen eller Fast/Flexibel delbetalning) eller annat betalsätt som erbjuds i kassan, ansöker om eller använder någon av våra produkter eller tjänster (t.ex. Qliro-appen, Mina Sidor, våra lån eller sparkonton) kan vi behandla följande information.

 

 

Kategori av personuppgift
Identifieringsuppgifter

Namn, födelsedatum, personnummer samt nödvändiga identifikatorer när du loggar in med BankID, etc.

 

Kontaktuppgifter

E-postadress, faktura- och leveransadress, telefonnummer, etc.

 

Uppgifter som behövs enligt lag

Personuppgifter som krävs för grundläggande eller utökad kundkännedom och motverkande av penningtvätt samt annan brottslighet, information om skatterättslig hemvist.

 

Finansiell information

Information om din inkomst, eventuella krediter, balans på spar- och kreditkonton och negativ betalningshistorik, information om betalningar, t.ex. fakturainformation, extern och intern betalnings- och kredithistorik (från kreditupplysning), utbetalningskonto, transaktionshistorik, transaktionskategori etc.

 

Genererad information

Information om hur du använder våra produkter och tjänster, vilket t.ex. inkluderar användar-ID, hur du nådde produkten/tjänsten, svarstid för sidor, användning av appen och finansiell information.

Genererad information kan också vara sådan information du lämnar när du kommunicerar med oss, t.ex. inspelningar från telefonsamtal med oss eller kommunikation via någon av våra digitala kanaler.

 

Information om varor/tjänster

Detaljer angående de varor/tjänster du har köpt hos handlare, vilken handlare köpet gjorts hos samt köpkategori och annan information om din order.  

.

 

Enhetsinformation

Information om din enhet som t.ex. språkinställningar, IP-adress, webbläsare, tidszon, plattform, operativsystem och skärmupplösning samt din geografiska information.

 

2.1. Personuppgifter du lämnar till oss

Du ger oss personuppgifter genom att du fyller i uppgifter i kassan hos en handlare som är ansluten till oss eller när du öppnar ett sparkonto, ansöker om lån, betalar en faktura eller använder någon annan produkt, tjänst eller funktion som vi erbjuder. Det är främst identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, finansiell information (som uppgifter om inkomst och skulder) som behövs för att kunna erbjuda dig den produkt, tjänst eller funktion som du är intresserad av. När du ringer vår kundservice spelas samtalet in. Det gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt så att vi alltid kan hjälpa dig på bästa sätt. När du besöker qliro.com, Qliro-appen eller kassan hos en handlare lämnar du även genererad information och enhetsinformation. Vi använder cookies och liknande tekniker för att öka smidigheten och förbättra användarupplevelsen. Du hittar mer information om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

 

2.2. Personuppgifter vi hämtar och behandlar från tredje part

Vi kan ta emot dina identifierings- och kontaktuppgifter från handlare om du är inloggad hos handlaren när du kommer till kassan. Identifierings- och kontaktuppgifter hämtas också från publika eller andra tillgängliga källor som folkbokföringsregister eller det statliga personadressregistret (SPAR).

 

Uppgifter som behövs enligt lag kan hämtas från, eller jämföras med, uppgifter hos skattemyndigheten, sanktionslistor eller sammanställningar av personer i utsatt politisk ställning (PEP) för att förhindra exempelvis penningtvätt.

 

När du använder Qliros kredittjänster (Qliros betalsätt eller ansöker om lån) hämtas finansiell information, kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter från kreditupplysningsföretag för att bedöma din kreditvärdighet och bekräfta din identitet. I vissa fall kan identifieringsuppgifter också delas med en autentiseringstjänst (BankID) för bekräftelse av din identitet.

 

3. VAD VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER TILL OCH LAGLIG GRUND

Det finns flera så kallade lagliga grunder att behandla personuppgifter. När behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal mellan dig och Qliro, när det är nödvändigt för att följa lagar, när Qliro har ett berättigat intresse eller när du har lämnat ditt samtycke till behandlingen.

 

3.1. Förberedande och fullgörande av avtal

Det huvudsakliga ändamålet med Qliros behandling av personuppgifter är för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig. Detta innebär att vi behandlar personuppgifter exempelvis för följande ändamål

 

 • Administration av våra produkter/tjänster som att hämta uppgifter som behövs för att ingå ett avtal och dokumentera avtalet,
 • Administrera ditt köp, t.ex. skicka ut en faktura och ta emot och registrera en betalning,
 • För att ge dig information om varor/tjänster eller våra produkter som du begär från oss eller uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet med dig.

 

En del beslut fattas automatiskt baserat på den information vi har om dig. Du kan läsa mer om automatiska beslut i avsnitt 7.8 nedan.

 

3.2. Berättigat intresse

Qliro behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt efter en intresseavvägning. En intresseavvägning innebär att vi har vägt Qliros berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter mot dina intressen eller rättigheter och bedömt att Qliros intresse väger tyngre.

 

Exempel på berättigade intressen är behandlingar för

 • Avgörande av vilka betalningsmetoder och andra tjänster vi kan erbjuda dig,
 • Att lämna finansiell information, som uppgifter om dina krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk, till UC AB. Vänligen notera att fortsatt behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med UC AB:s integritetspolicy,
 • Funktioner och analyser för att förbättra eller anpassa din användarupplevelse,
 • Säkerställande av att innehåll presenteras på rätt sätt för dig och den enhet du använder,
 • Felsökning, kvalitetssäkring och testning,
 • Kommunikation av information och marknadsföring gällande de tjänster du använder samt andra tjänster som vi erbjuder, t.ex. via sms, e-post eller vanlig post,
 • Marknads- och kundanalyser samt kundnöjdhetsundersökningar,
 • Analyser för förbättring våra produkter och funktioner samt övrig affärsutveckling,
 • Förebyggande, upptäckt och förhindrande av bedrägerier, som att någon obehörig gör ett köp i ditt namn, ett tydligt ändrat beteende eller för att förhindra missbruk av våra tjänster så att de är säkra och trygga för dig,
 • Hantering och analys av risker,
 • Tillvaratagande och försvar av rättsliga anspråk.

 

3.3. Lagkrav eller rättsliga förpliktelser

Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

 

Exempel på sådana lagkrav eller rättsliga förpliktelse kan vara

 • Konsumentskyddande lagstiftning så som god kreditgivningssed,
 • Bokföringslagstiftning,
 • Kraven enligt penningtvättslagstiftning,
 • Kontroll av personuppgifter mot sanktionslistor, när vi är skyldiga att följa sådana krav,
 • Hantering och analys av finansiella och operationella risker på aggregerad nivå,
 • Kapitaltäckningskrav,
 • Rapportering av personuppgifter till olika myndigheter som Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, Polismyndigheten och andra myndigheter.

 

3.4. Samtycke

I vissa fall kommer vi be om ditt samtycke för behandling av personuppgifter. I sådana fall beskrivs vilka personuppgifter som behandlas och vad ändamålet med behandlingen är som omfattas av samtycket. Exempel på när samtycke används är när du väljer att Qliro ska spara dina kortuppgifter för framtida köp. Behandling som baseras på samtycke har du rätt att återkalla. Återkallelse av ett samtycke gäller från återkallelsen och framåt i tiden.

 

 

4. VEM LÄMNAR VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Qliro säljer inte information om dig till tredje part. Som framgår nedan behöver vi i vissa fall lämna personuppgifter till externa leverantörer och andra aktörer. Vi vidtar då alla rimliga tekniska, legala och organisatoriska möjligheter för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en fullgod skyddsnivå.

 

4.1. Handlare

När du påbörjar ett köp på en handlares webbsida och använder kassan får handlaren tillgång till sådan information som är nödvändig för att handlaren ska kunna utföra och administrera ditt köp. Qliro lämnar även sådan information som handlaren behöver för vissa berättigade intressen, t.ex. för hantering av tvister. För sådan information gäller handlarens integritetspolicy och personuppgifterna hanteras i enlighet med denna.

 

4.2. Kreditupplysningsföretag

Finansiell information om lämnade krediter och lån, betalningsförsummelser och kreditmissbruk lämnas till UC. Sådana personuppgifter kan också lämnas till UC av inkassobolag som behandlar dina personuppgifter för Qliros räkning.

 

4.3. Aktörer som är en del i betalningsflödet

För att administrera ditt köp av en vara eller tjänst behöver vi lämna personuppgifter till den betaltjänstleverantör för den betalmetod du valt, tex kortinlösare vid korttransaktioner. För att administrera dina autogirobetalningar behöver vi lämna personuppgifter till Bankgirot. För att administrera och utföra utbetalningar från ditt sparkonto i Qliro behöver vi, med beaktande av gällande banksekretessregler, dela dina personuppgifter med den bank där du har ditt utbetalningskonto. Den lagliga grunden för sådant utlämnande är fullgörande av ett avtal med dig.

 

4.4. Inkassoföretag

Vi kan komma att dela dina personuppgifter när vi ger i uppdrag att driva in obetalda skulder till inkassoföretag eller om vi säljer skulden. Inkassoföretagen kan antingen behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig i enlighet med sin egen integritetspolicy. Den lagliga grunden för sådant utlämnande är Qliros berättigade intresse att driva in och sälja fordringar.

 

4.5. Leverantörer och underleverantörer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer (t.ex. finansieringspartners, finansiella infrastrukturparter, e-post, print- och logistikföretag) för utförandet av våra kontraktuella åtaganden mot dig eller för att uppfylla vårt berättigade intresse och för de andra syften som framgår i den här policyn.

 

4.6. Samarbetsparter

I Qliro-appen kan det förekomma att vi arbetar med olika samarbetsparter. Om du väljer att nyttja en samarbetsparts tjänst via Qliro-appen lämnar vi genererad information som t.ex. uppgift om att du nådde samarbetsparten via Qliro-appen. För vissa tjänster du väljer så lämnar vi finansiell information och information om varor/tjänster med relevant samarbetspart. Typiskt sett lämnas endast pseudonymiserade personuppgifter till våra samarbetsparter. Den lagliga grunden för detta är att fullgöra avtalet med dig samt Qliros berättigade intresse av bl.a. produktutveckling och uppföljning av samarbetet. I vissa samarbeten lämnar vi också dina kontaktuppgifter, i dessa fall framgår det när du väljer att använda samarbetspartens tjänst.

 

4.7. Myndigheter

Vi är ibland skyldiga att lämna vissa uppgifter som behövs enligt lag till olika myndigheter, t.ex. Skatteverket och Polisen. Ett exempel på när vi har laglig skyldighet att lämna ut sådana uppgifter är för att förhindra penningtvätt och terroristfinansiering.

 

4.8. Företagsöverlåtelser

Om Qliro köper eller säljer verksamhet eller tillgångar, eller om Qliro till någon del förvärvas av en tredje part kan personuppgifter komma att delas med köparen eller säljaren. Den lagliga grunden för sådant utlämnande är Qliros berättigade intresse.

 

5. ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND (LÄNDER UTANFÖR EU OCH EES)

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen inom EU/EES. I vissa fall kan våra leverantörer eller underleverantörer behandla dina personuppgifter i ett land utanför EU/EES, ett så kallat tredje land. Vid överföring till tredje land säkerställer Qliro att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits enligt gällande dataskyddsrätt eller att det finns ett beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå för tredje landet ifråga. Information om vilka länder som har adekvat skyddsnivå finns att läsa på IMY:s webbplats. Ett exempel på en lämplig skyddsåtgärd är att Qliro och leverantören har ingått standardavtalsklausuler (EU:s modellklausuler) som godkänts av EU-kommissionen, mer information om lämpliga skyddsåtgärder finns att läsa på IMY:s webbplats. Det innebär att dina personuppgifter även vid överföring till tredje land hanteras säkert och på ett sätt som motsvarar det skydd som gäller inom EU/EES.

 

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har enligt avtal med oss. Därefter sparar vi normalt uppgifterna i högst 10 år, räknat från utgången av det år då avtalet upphör (enligt preskriptionsregler).

 

När vi behandlar personuppgifter för andra ändamål än avtalet så kan annan tid för behandling gälla. Det kan t.ex. vara för att uppfylla lagstiftning om förebyggande av penningtvätt (minst fem år) eller bokföringskrav (sju år efter innevarande räkenskapsår).

 

Om du ansöker om en tjänst, tex ett lån, men sedan inte ingår avtal med Qliro kommer låneerbjudandet sparas högst tre månader.

 

Vi kommer endast behandla dina uppgifter för de identifierade ändamål och de lagliga grunder vi har och så länge som t.ex. ett berättigat intresse kvarstår. När en laglig grund upphör men en annan kvarstår så fortsätter behandling av personuppgifterna endast för den eller de lagliga grunder som Qliro har kvar. När ingen laglig grund för behandling finns kvar raderas eller anonymiseras personuppgifterna.

 

7. DINA RÄTTIGHETER KRING PERSONUPPGIFTSHANTERING

Du har enligt gällande lag ett antal rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Här kommer en kort förklaring av några av rättigheterna. Du kan läsa mer om dina rättigheter på IMY:s webbplats.

 

Om du vill utöva dina rättigheter så gör du det genom att kontakta vår kundservice som har öppet både vardagar och helger. Besök oss också gärna på Qliro.com. För att Qliro ska hantera din begäran behöver du identifiera dig med BankID eller annan säker metod.

 

7.1. Rätt till information

Du har rätt att få information om hur Qliro behandlar dina personuppgifter. Sådan information lämnas genom denna integritetspolicy i samband med att dina personuppgifter samlas in och finns alltid tillgänglig på Qliro.com och i Qliro-appen. Du har också rätt att få särskild information för det fall en personuppgiftsincident skulle inträffa som berör dina personuppgifter och det finns risk för t.ex. bedrägeri eller identitetsstöld.

 

7.2. Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till en sammanställning av dina personuppgifter som Qliro behandlar (registerutdrag). Det kan finnas bestämmelser i lagar som hindrar oss från att lämna ut viss information till dig. Under vissa förutsättningar kan Qliro också neka din begäran om tillgång om du t.ex. begär tillgång många gånger under en kort tid.

 

7.3. Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade med personuppgifter som saknas. Rätten till rättelse gäller både personuppgifter som hämtats in från dig eller tredje part och din eventuella profil som Qliro skapat genom profilering.

 

7.4. Rätt till radering

Du har rätt att begära och få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga att behandla för en laglig grund. Om du använder någon av våra produkter eller tjänster, har en skuld hos oss eller på annat sätt har en pågående relation till oss så kan du inte få sådana uppgifter raderade. Det finns dessutom lagkrav som förhindrar oss från att radera viss information även efter upphörande av tjänster eller annan relation till oss avslutas. Dessa skyldigheter kommer bl.a. från bank-, penningtvätts, bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftningen. Vi ser då till att sådana personuppgifter inte behandlas annat än i den utsträckning det krävs för att vi ska uppfylla dessa skyldigheter och begränsar tillgången för Qliros medarbetare till sådana personuppgifter.

 

Du kan också ha rätt att få vissa personuppgifter raderade när du invänder mot behandling enligt punkten 7.6 nedan och Qliro inte har en åsidosättande berättigad grund för behandlingen.

 

7.5. Rätt till begränsning av behandling

Du kan även i vissa fall begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas till endast lagring t.ex. under tiden rättelse sker eller i väntan på kontroll av om vårt berättigade skäl till en behandling du har invänt mot väger tyngre än ditt berättigade skäl.

 

7.6. Rätt att invända mot viss behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter p.g.a. skäl som har att göra med din specifika situation. Rätt att invända gäller när behandlingen baseras på Qliros berättigade intresse/intresseavvägning, inklusive profilering som grundar sig på någon av dessa grunder. En invändning från dig innebär att vi gör en ny avvägning mellan Qliros intresse av fortsatt behandling och grunden för din invändning.

 

Du har alltid rätt att invända mot direkt marknadsföring utan att en avvägning mellan olika intressen görs.

 

Du väljer själv inställningar för automatisk inloggning och automatisk ifyllning i kassan enligt punkt 8 ”Autoifyll i kassan” nedan.

 

7.7. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har under vissa förutsättningar också rätt att begära att dina personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig (s k dataportabilitet).

 

7.8. Automatiserade beslut och profilering

Du har rätt att i vissa fall inte bli föremål för beslut som grundas enbart på automatiserad behandling. Denna rättighet gäller dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra ett avtal med dig, som exempelvis vid en kreditbedömning.

Qliro använder automatiserade beslut när du ansöker om en kredit genom att välja Qliros betalsätt i kassan hos en handlare eller ansöker om ett privatlån. Du har rätt att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet, samt begära att en människa ser över och omprövar beslutet.

När du ansöker om en kredit behandlar Qliro dina personuppgifter för profilering, vilket är en procedur som kan innebära en serie av statiska slutsatser för bedöma vissa personliga egenskaper. De kategorier av personuppgifter som används för profilering är identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, finansiell information samt genererad information. Genom behandlingen av dina personuppgifter fastställs din kreditvärdighet eller s.k. ”profil”. Automatiserade beslut att bevilja eller avslå din kreditansökan fattas baserat på din profil. Om du inte uppfyller de grundkriterier som gäller enligt respektive produktvillkor kommer beslut att avslå den sökta krediten fattas automatiskt.

Automatiserade beslut att avslå en kreditansökan kan också fattas baserat på din profil för förebyggande av bedrägerier. Utöver de personuppgifter som behandlas i samband med kreditansökan behandlar Qliro för detta ändamål också din enhetsinformation och information om varor/tjänster för profilering.

 

8. AUTOIFYLL I KASSAN
8.1. Automatisk inloggning med samma enhet

Om du har valt ”automatisk inloggning med samma enhet” i inställningarna för autoifyll i kassan så placerar Qliro en cookie på din enhet. Med denna cookie kommer du att loggas in automatiskt, och få dina uppgifter förifyllda, nästa gång du besöker Qliros kassa med samma enhet. Om du inte vill bli automatiskt inloggad nästa gång du besöker kassan med samma enhet så kan du ändra och spara ditt val i kassan före du slutför ditt köp.

 

8.2. Automatisk ifyllning av dina personuppgifter

Om du har valt ”automatisk ifyllning av dina personuppgifter” i inställningarna för autoifyll i kassan så sparar vi dina uppgifter i kassan. Nästa gång du besöker Qliros kassa behöver du bara ange vissa uppgifter för att få resterande fält ifyllda med dina övriga uppgifter automatiskt, oavsett vilken enhet du använder. Om du inte vill ha automatisk ifyllning av dina uppgifter när du besöker kassan så kan du ändra och spara ditt val i kassan före du slutför ditt köp.

 

Om du är inloggad på handlarens websida så kan handlaren fylla i dina uppgifter automatisk när du kommer till kassan. Sådan ifyllnad hanteras av handlaren och om du inte vill ha automatisk ifyllning av dina uppgifter när du besöker kassan så behöver du logga ut från handlarens websida före du besöker Qliros kassa.

 

9. HUR FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN KOMMUNICERAS

Vi förbättrar och utvecklar hela tiden våra tjänster, produkter, Qliro-appen och Qliro.com och innehållet i denna integritetspolicy ändras över tid. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy varje gång du använder våra tjänster. Om betydande förändringar gjorts så kan vi meddela dig genom e-post eller på annat sätt.

 

KONTAKTAOSSELLERINTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN
Kundservice

Tel: 0200-430 030
E-post: kundservice@qliro.com
Postadress: Qliro AB, Sveavägen 151, 113 46 Stockholm

 

Qliro har ett dataskyddsombud (DPO) och dataskyddsspecialister som arbetar dagligen med dataskyddsfrågor för att säkerställa att vi följer dataskyddslagstiftningen på alla de marknader där vi erbjuder Qliros produkter och tjänster. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta vår DPO.

 

DPO

E-post: dpo@qliro.com

För det fall du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Integritetsskyddsmyndigheten

E-post: imy@imy.se
Webbplats: www.imy.se