Bolagsstyrning

Enligt Qliro är god bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll är centrala delar i en framgångsrik affärsverksamhet och ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland kunder, ägare, medarbetare, myndigheter och andra intressenter. Styrning och kontroll av Qliro fördelas mellan ägare, styrelsen och VD i enlighet med lagar, regler, bolagsordningen och de interna policys som fastställs av styrelsen.

Årsstämma2024

Aktieägare i Qliro AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556962-2441, kallas till årsstämma den 28 maj 2024 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 151 i Stockholm. Registrering till stämman startar klockan 09.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman i enlighet med Bolagets bolagsordning.

Extrabolagsstämma9februari2024

Aktieägare i Qliro AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556962-2441, kallas till extra bolagsstämma den 9 februari 2024 klockan 10.00 i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm. Registrering till stämman startar klockan 9.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman i enlighet med Bolagets bolagsordning.

Extrabolagsstämma19juli2023

Aktieägare i Qliro AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556962-2441, kallas till extra bolagsstämma den 19 juli 2023 klockan 08.30 i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 25, tredje våningen i Stockholm. Registrering till stämman startar klockan 08.00. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman i enlighet med Bolagets bolagsordning.

Årsstämma2023

Årsstämman i Qliro AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556962-2441, hölls onsdagen den 17 maj 2023 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 151 i Stockholm.

Valberedning

Valberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till årsstämman bland annat i följande frågor: antal styrelseledamöter och revisorer, stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer och arvoden till revisorer.

 

Inför årsstämman ska styrelsens ordförande ta kontakt med de fyra största ägarna i Bolaget per den sista bankdagen i augusti som vardera ska ges möjlighet att utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkommen att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman. Skriftliga förslag kan skickas till ir@qliro.com eller till Qliro AB, att: Valberedningen, Box 195 25, 104 32 Stockholm, Sverige.

 

Årsstämman planeras att hållas i Stockholm i maj 2024.

Valberedningeninförårsstämman2024bestårav
  • Christoffer Häggblom, utsedd av Rite Ventures, ordförande i valberedningen
  • Alexander Antas, utsedd av Mandatum Private Equity
  • Thomas Krishan
  • Patrik Enblad, ordförande Qliro.
Bolagsstyrningsrapporter

Nedan hittar ni Qliros bolagsstyrningsrapporter.

Bolagsordning

Nedan finner ni gällande bolagsordning som antogs av årsstämman den 19 maj 2021

Revisor

KPMG AB har varit Bolagets revisor sedan 2014 och omvaldes vid årsstämman 2024 för tiden till slutet av nästa årsstämma. Mårten Asplund (född 1972) är ansvarig revisor. Mårten är auktoriserad revisor och medlem i FAR. KPMG:s besöksadress är Vasagatan 16, P.O. Box 382, SE-101 27 Stockholm.