Ersättningtillledandebefattningshavare

SammanfattningavQlirosriktlinjerförersättningartillledandebefattningshavare

En förutsättning för att Qliro ska kunna förverkliga sin affärsstrategi och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att Qliro kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare i konkurrens med jämförbara nordiska företag, främst nordiska kreditmarknadsbolag och banker som specialiserar sig inom e-handelsbetalningar och digital konsumentfinansiering. Dessa riktlinjer ska därför möjliggöra att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Samtidigt ska Qliros ersättningssystem vara förenligt med och främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande.

Ersättning till ledande befattningshavare i Qliro ska såväl på kort som lång sikt baseras på den enskildes prestation och ansvar samt det ekonomiska utfallet i Qliro samt sammanlänka de ledande befattningshavarnas intressen och belöning med aktieägarnas.

Fastlön

De ledande befattningshavarnas fasta lön revideras årligen och ska vara konkurrenskraftig samt baseras på den enskildes kompetens, ansvar och prestation. Den fasta ersättningen ska även utgöra en tillräckligt stor del av den ledande befattningshavarens totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll.

Rörligersättning

De ledande befattningshavarnas kortsiktiga kontanta rörliga ersättning ska baseras på hur väl fastställda mål för deras respektive ansvarsområden samt för Qliro har uppfyllts. Vid bedömningen ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas. Utfallet ska kopplas till mätbara mål.

 

Rörlig ersättning kan högst uppgå till 100 procent av den ledande befattningshavarens fasta årslön.

Qlirosteckningsoptionsprogrambeslutatinovember2020

I november 2020 fattade en extra bolagsstämma beslut om att inrätta ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Qliro. Totalt tecknade sig 23 medarbetare för 834 920 optioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en aktie i Qliro under två perioder, under fjärde kvartalet 2023 samt första kvartalet 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier i Qliro med utnyttjande av optionerna fastställdes till 43,27 kronor och värdebegränsningen per option till 80,13 kronor.

Informationomteckningsoptionsprogrammet:
Förytterligareinformationomersättningarse: