Privat

Företag

Investor Relations

Logga in på Qliro

Eller med mejl

Välj ett eller båda

Fast sparkonto
Sätt in en gång och vänta ett år för att få all ränta.
Ränta 1,25%, samma hela året
Rörligt sparkonto
Sätt in och ta ut flera gånger, när du vill och hur ofta som helst.
Ränta 0,8%, kan gå upp och ner
English

Ge medgivande för att se filmen

Filmen spelas genom Youtube. Genom att klicka gå vidare godkänner ni youtubes användaravtal

Bolagsstyrning

Enligt Qliro är god bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll är centrala delar i en framgångsrik affärsverksamhet och ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland kunder, ägare, medarbetare, myndigheter och andra intressenter. Styrning och kontroll av Qliro fördelas mellan ägare, styrelsen och VD i enlighet med lagar, regler, bolagsordningen och de interna policys som fastställs av styrelsen.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämma utövar aktieägare sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Qliros nästa bolagsstämma är planerad att hållas den 19 maj 2021.

Valberedning

Valberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till årsstämman bla i följande frågor :antal styrelseledamöter och revisorer, stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer och arvoden till revisorer

Inför årsstämman ska styrelsens ordförande ta kontakt med de fyra största ägarna i Bolaget per den 31 juli som vardera ska ges möjlighet att utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av

Christoffer Häggblom, Rite Ventures, ordförande i valberedningen

Alexander Antas, Mandatum Life

Lars Johanneson, Oryx Holding

Lennart Jacobsen, ordförande i Qliro

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkommen att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman. Skriftliga förslag kan skickas till ir@qliro.com eller till Qliro AB, attn: Valberedningen, Box 195 25, 104 32 Stockholm, Sverige.

Årsstämman planeras att hållas den 19 maj 2021.

Bolagsstyrningsrapporter

Qliros bolagstyrning har historiskt beskrivits i Qliro Groups årliga bolagsstyrningsrapporter. 2019 upprättade dock Qliro AB en bolagsstyrningsrapport som ni hittar nedan.

Bolagsordning

Nedan finner ni gällande bolagsordning som antogs av extra bolagsstämma i Qliro AB den 17 oktober 2019.

Revisor

KPMG AB har varit Bolagets revisor sedan 2014 och omvaldes vid årsstämman 2020 för tiden till slutet av nästa årsstämma. Mårten Asplund (född 1972) är ansvarig revisor. Mårten är auktoriserad revisor och medlem i FAR. KPMG:s besöksadress är Vasagatan 16, P.O. Box 382, SE-101 27 Stockholm.

Qliro är ett ledande fintechbolag i Norden som sedan oktober 2020 är noterat på Nasdaq Stockholm.

Qliro AB, org.nr. 556962-2441, är ett kreditmarknadsbolag som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn. Säte: Stockholm.