Privat

Företag

Investor Relations

Bolagsstyrning


Nedan hittar ni information om Qliros bolagsstyrning som bland annat grundar sig på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och interna regler och instruktioner. Eftersom Qliro är ett kreditmarknadsbolag regleras Qliros bolagsstyrning även vill viss del av LBF, Finansinspektionens regler och allmänna riktlinjer, samt riktlinjer och rekommendationer utgivna av EBA.

Qliro anser att god bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll är centrala delar i en framgångsrik affärsverksamhet och ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland kunder, ägare, medarbetare, myndigheter och andra intressenter. Styrning och kontroll av Qliro fördelas mellan ägare, styrelsen och VD i enlighet med lagar, regler, bolagsordningen och de interna policys som fastställs av styrelsen.

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämma utövar aktieägare sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Nedan finner ni gällande bolagsordning som antogs av extra bolagsstämma i Qliro AB den 17 oktober 2019.

Qliros bolagsordning

KPMG AB har varit Bolagets revisor sedan 2014 och omvaldes vid årsstämman 2020 för tiden till slutet av nästa årsstämma. Mårten Asplund (född 1972) är ansvarig revisor. Mårten är auktoriserad revisor och medlem i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). KPMG:s besöksadress är Vasagatan 16, P.O. Box 382, SE-101 27 Stockholm.

En del av Qliro Group, Nordens ledande e-handelskoncern.

Qliro AB, org.nr. 556962-2441, är ett kreditmarknadsbolag som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn. Säte: Stockholm.

Qliro använder cookies för att förbättra din upplevelse, läs mer

Tillåt