Privat

Företag

Investor Relations

Logga in på Qliro

Eller med mejl

Välj ett eller båda

Fast sparkonto
Sätt in en gång och vänta ett år för att få all ränta.
Ränta 1,1%, samma hela året
Rörligt sparkonto
Sätt in och ta ut flera gånger, när du vill och hur ofta som helst.
Ränta 0,8%, kan gå upp och ner
English

Ge medgivande för att se filmen

Filmen spelas genom Youtube. Genom att klicka gå vidare godkänner ni youtubes användaravtal

Bolagsstyrning

Enligt Qliro är god bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll är centrala delar i en framgångsrik affärsverksamhet och ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland kunder, ägare, medarbetare, myndigheter och andra intressenter. Styrning och kontroll av Qliro fördelas mellan ägare, styrelsen och VD i enlighet med lagar, regler, bolagsordningen och de interna policys som fastställs av styrelsen.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämma utövar aktieägare sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Valberedning

Valberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till årsstämman bland annat i följande frågor: antal styrelseledamöter och revisorer, stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer och arvoden till revisorer

Inför årsstämman ska styrelsens ordförande ta kontakt med de fyra största ägarna i Bolaget per den sista bankdagen i augusti som vardera ska ges möjlighet att utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen.

Valberedningen till årsstämman 2021 bestod av

Christoffer Häggblom, Rite Ventures, ordförande i valberedningen

Alexander Antas, Mandatum

Lars Johannesson, Silaxo Investment AB (tidigare Oryx Förvaltning)

Lennart Jacobsen, ordförande i Qliro

Bolagsstyrningsrapporter

Nedan hittar ni Qliros bolagsstyrningsrapporter.

Bolagsordning

Nedan finner ni gällande bolagsordning som antogs av extra bolagsstämma i Qliro AB den 23 november 2020

Revisor

KPMG AB har varit Bolagets revisor sedan 2014 och omvaldes vid årsstämman 2020 för tiden till slutet av nästa årsstämma. Mårten Asplund (född 1972) är ansvarig revisor. Mårten är auktoriserad revisor och medlem i FAR. KPMG:s besöksadress är Vasagatan 16, P.O. Box 382, SE-101 27 Stockholm.

Qliro är ett ledande fintechbolag i Norden som sedan oktober 2020 är noterat på Nasdaq Stockholm.

Qliro AB, org.nr. 556962-2441, är ett kreditmarknadsbolag som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn. Säte: Stockholm.