Finansiell information och bolagsstyrning.

På den här sidan kan du bland annat läsa mer om Qliros organisation och interna styrning, om riskhantering och kontrollfunktioner, samt ladda ner och läsa finansiella rapporter.

Om Qliro AB

Qliro AB (nedan ”Qliro”), org. Nr. 556962-2441, är ett kreditmarknadsbolag som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn. Den tillståndspliktiga verksamheten innebär att Qliro utöver allmänna lagar, regler och branschpraxis även följer det mer detaljerade regelverk som är specifikt för banker och kreditmarknadsbolag.

Bolagsordning

Gällande bolagsordning har antagits av extra bolagsstämma i Qliro AB den 17 oktober 2019.

Ladda ned Qliro AB bolagsordning i pdf.

Qliro Groups legala struktur

Qliro Group AB (publ), org.nr. 556035-6940, är moderbolaget inom Qliro Group-koncernen och äger 100% av aktierna i Qliro AB. Qliro Group AB är sedan 2010 ett publikt börsnoterat aktiebolag och dess aktier handlas på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista under kortnamnet QLRO. Den enskilt största ägaren i Qliro Group är Investment AB Kinnevik (som genom sitt helägda dotterbolag Kinnevik Online Holding AB äger ca 28,5% av aktierna i Qliro Group).

Företagets organisation/intern styrning och kontroll

God bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll är centrala delar i en framgångsrik affärsverksamhet och ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland kunder, ägare, medarbetare, myndigheter och andra intressenter. Styrning och kontroll av Qliro fördelas mellan ägare, styrelsen och VD i enlighet med lagar, regler, bolagsordningen och de interna policys som fastställs av styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen utgör det högsta beslutande organet i Qliros struktur för styrning och kontroll. Styrelsen ansvarar för företagets organisation och för ledningen av företagets verksamhet. 

Läs mer om styrelsens ledamöter.

Styrelsen väljs av bolagsstämman. För att säkerställa att styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet har Qliro upprättat en policy för bedömning av styrelseledamöter och nyckelfunktioner. Dessa bedöms bl.a. enligt kriterier för personens erfarenhet och renommé. En bedömning görs snarast möjligt och senast fyra veckor efter beslut om anställning eller anslutning till styrelse samt vidare löpande. När styrelseledamöterna och VD tillträder sina uppdrag genomgår de också en ledningsprövning som görs av Finansinspektionen.

Qliro har också upprättat en policy för styrelsens kompetens och sammansättning. Mångfald är ett av kriterierna som ska beaktas vid tillsättningen av nya styrelseledamöter. Målsättningen är att samtliga kriterier i policyn ska säkerställas och att ledamöterna ska komplettera varandra så att den kunskap som är avgörande för Qliro ska omfattas. Qliro bedömer att dessa mål och riktmärken har uppnåtts.

Styrelseutskott

Kommittén för risk, kapital, revision och regelefterlevnad (RCACC) utgör styrelsens utskott för hantering av risk- och kapitalrelaterade frågor samt frågor rörande internrevision och regelefterlevnad.

Kommittén för ersättningar utgör styrelsens utskott för hantering av frågor relaterat till ersättningar.

VD och ledningsgruppen

Qliros VD har till uppdrag att sköta den löpande förvaltningen av företagets angelägenheter i enlighet med externa och interna regler. De interna reglerna reglerar ansvarsfördelningen och samspelet mellan VD:n och styrelsen. VD arbetar tillsammans med de övriga medlemmarna i Qliros ledningsgrupp. Du hittar mer information om medlemmarna i ledningsgruppen här. Respektive områdes-chef rapporterar till VD, som i sin tur rapporterar till styrelsen. Förutom ledningsgruppen stöds VD av fyra kommittéer, som rapporterar till VD. Dessa är:

Kommitté för risk och efterlevnad, som stöttar VD i den löpande uppföljningen av bolagets riskhantering

IKLU-Kommitté som ansvarar för bedömning och beslut inom den interna utvärderingsprocessen för kapital och likviditet samt återhämtningsplan

Kommitté för godkännande av nya produkter/processer, som ansvarar för bedömning av nya eller signifikant förändrade aktiviteter såsom produkter, tjänster, system, processer, organisation, leverantörslösningar eller nya marknader

Kommitté för utvärdering och godkännande av anslutning av nya handlare

Kontrollfunktioner

Det finns tre oberoende kontrollfunktioner i Qliro: Funktion för Regelefterlevnad, Riskkontroll samt Internrevision. Funktion för Regelefterlevnad respektive Riskkontroll är båda direkt underställda VD och rapporterar också direkt till styrelsen. Internrevision, som rapporterar direkt till styrelsen är utlagd på en extern part.

Riskhantering och kontrollfunktioner

De externa regler, som Qliro omfattas av, ställer krav på god intern kontroll, identifiering och hantering av risker samt krav på interna kontrollfunktioner. Som alla finansiella bolag använder Qliro en modell med tre försvarslinjer för att beskriva roller och ansvar gällande riskhantering och kontroll vilket anges i Qliros Policy för riskhantering. Qliros styrelse har alltid det yttersta ansvaret för den interna styrningen och kontrollen i bolaget.

Den första försvarslinjen avser all typ av riskhantering som sköts av chefer och personal i verksamheten. Varje chef är ansvarig för riskerna, samt hanteringen av dessa, i sin del av verksamheten. Cheferna är alltså ansvariga för att säkerställa att rätt organisation, metoder och system är implementerade för att säkerställa tillräcklig intern kontroll.

Den andra försvarslinjen utgörs av funktionerna för Riskkontroll respektive Regelefterlevnad vilka rapporterar direkt till styrelse och VD. Dessa funktioner sätter ramar och principer för arbetet med riskhantering och regelefterlevnad samt genomför oberoende uppföljning. Andra försvarslinjen ska också främja en sund kultur för riskhantering och regelefterlevnad genom att stödja och utbilda chefer i riskhantering och anställda i olika delar av verksamheten.

Den tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för Internrevision, som utför oberoende periodiska granskningar för att säkerställa en effektiv riskhantering och styrning. Funktionen för internrevision rapporterar direkt till styrelse. För mer information kring risk och riskhantering se nedan i rapporten, årsvis information om riskhantering och kapitaltäckning.

Policy för hantering av intressekonflikter

Styrelsen i Qliro AB har antagit en policy för att hantera intressekonflikter i verksamheten. Policyn tar upp exempel på situationer som kan leda till intressekonflikter samt hur anställda hos Qliro ska agera då faktiska och potentiella intressekonflikter uppstår eller identifieras. Vidare framgår hur jävskrediter ska hanteras samt hur registerhållning av dessa sköts.

I policyn finns även principerna för gåvor och förmåner samt sidouppdrag och lojalitetskonflikter.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång om året.

Ersättning

En väl fungerande marknadsmässig ersättningsstruktur är en viktig komponent för att uppnå resultat och sunt risktagande i Qliro samt för att attrahera medarbetare med rätt kompetens. Ersättningar inom Qliro ska utformas så att de attraherar medarbetare med den kompetens som behövs för att uppnå bolagets syfte, inom de kostnadsramar som finns. Synen på ersättning är att den i möjligaste mån ska vara individuellt utformad och därmed uppmuntra var och en av medarbetarna att prestera i linje med Qliros mål, strategi och vision. Ersättningen ska även främja ett agerande efter Qliros värderingar.

Styrelsen har fastslagit detta i en ersättningspolicy samt ersättningsprogram som antas årligen och är anpassade till Finansinspektionens föreskrifter för ersättning. För mer information kring ersättning se nedan rapport, årsvis information avseende ersättning.